انشا درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو|ديدن يك شكارچي از دريچه چشم يك آهو  

11 انشا درباره ديدن يک شکارچي از دريچه چشم يک آهو
انشا ديدن يک شکارچي ازدريچه چشم اهو - سایت درسی

g36.ir/tag/انشا-ديدن-يک-شکارچي-ازدريچه-چشم-اهوTranslate this page
موضوع انشاء: ديدن يک شکارچي از دريچه چشم آهو شکارچي از دريچه چشم آهو انشا درباره ديدن يک شکارچي از دريچه چشم اهو سال هشتم صفحه 42 حالت…,انشا ديدن يک شکارچي ...


انشا درمورد ديدن يک شکارچي از دريچه چشم يک اهو

khortoom.com › نوشته ها
Translate this page
انشا درمورد ديدن يک شکارچي از دريچه چشم يک ا

ادامه مطلب  

دیدن خواب كار به همراه تعبیر و خواب کفش  

ديدن خواب كار به همراه تعبیر و خواب کفشکون تعبیر خواب - كارمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند كار دنیا مي كرد، دلیل كه كار آخرتش در نقصان بود. اگر بیند كار آخرت كرد، دلیل كه كار آخرتش راست بود. اگر بیند كار دنیای او راست شده بود. دلیل كه اجلش نزدیك است. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیكو بود. تعبیر خواب - كفشمحمدبن سیرین گوید: ديدن كفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند كف

ادامه مطلب  

دیدن خواب كار به همراه تعبیر و خواب کفش  

ديدن خواب كار به همراه تعبیر و خواب کفشکون تعبیر خواب - كارمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند كار دنیا مي كرد، دلیل كه كار آخرتش در نقصان بود. اگر بیند كار آخرت كرد، دلیل كه كار آخرتش راست بود. اگر بیند كار دنیای او راست شده بود. دلیل كه اجلش نزدیك است. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیكو بود. تعبیر خواب - كفشمحمدبن سیرین گوید: ديدن كفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند كف

ادامه مطلب  

دلم مشهد میخواد  

کاش منم الان مشهد بودم.یه گوشه ای مينشستم و آروم با امام رضا ع حرف ميزدم.چقدر داخل حرم آدم آروم ميشه.چقدر براش شیرین تر و دست یافتنی تر ميشه همه چی.چقدر اميد تو دل آدم روشن ميشه .آدم پر ميشه از یه نیرویی که مطمءنه همه مشکلاتشو حل ميکنه..دلم دست کشیدن به در های حرم رو ميخواد..پله های پهن .. فرش ها. ...ضریح...سلام دادن... نگاه کردن به پارچه سبزش.. 
دلم عطر حرم رو ميخواد..
یا امام رضاع به زودی بطلب..
 

ادامه مطلب  

انشا درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو|ديدن يك شكارچي از دريچه چشم يك آهو  

انشا درمورد ديدن يک شکارچي از دريچه چشم يک اهو

khortoom.com › نوشته ها


انشا درمورد ديدن يک شکارچي از دريچه چشم يک اهو من يک اهو هستم و ميخوام براتون تعریف کنم روزی که يک شکارچي را دیدم چه ماجراهایی برام اتفاق ... ensha about hunter.


تحقیق ديدن يک شکارچي از دريچه چشم يک آهو - دهکده آفتاب

www.dehkadeaftab.ir/تحقیق-ديدن-يک-شکارچي-از-دريچه-چشم-يک-آهو.html۳ ساعت پیش - مقاله ایی درباره ی ديدن شکار چی از دريچه چشم يک اهو - انشا درباره ديدن ... در شماره گذشته خواندید با آم

ادامه مطلب  

تعبير خواب گوش و ديدن خواب گل  

تعبیر خواب گوش و ديدن خواب گلگلاره عباسیتعبیر خواب - گوشمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل كه زن طلاق دهد یا دخترش بميرد و گویند دلیل كه اجلش نزدیك بود. اگر بیند گوش او كر شد، دلیل است بر فساد دین. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفیق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بیم. تعبیر خواب - گلمحمدبن سیرین گوید: ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جد

ادامه مطلب  

تعبیر خواب كاغذ مثبت دیدن خواب کلید  

تعبیر خواب كاغذ مثبت ديدن خواب کلیدکونتعبیر خواب - كاغذ محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن. تعبیر خواب - كلیدمحمدبن سیرین گوید: ديدن كلید، دلیل بر مرد

ادامه مطلب  

تعبير خواب مرد به همراه خواب ماكيان  

تعبیر خواب مرد به همراه خواب ماكیانمنیتعبیر خواب - مرد محمدبن سیرین گوید: اگر كسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل كه در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مكروه. تعبیر خواب - ماكیانمحمدبن سیرین گوید: ديدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم كرمانی گوید: ديدن ماكیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال

ادامه مطلب  

ثواب پیاده روی اربعین به فرموده حضرت امام صادق علیه السلام  

ثواب پیاده‌‌رفتن به زیارت سیدالشهدا(ع) به روایت امام صادق(ع)
 
امام صادق(ع) درباره ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده ميفرمايد: کسى که با پای پیاده به زیارت امام حسین(ع) برود، خداوند به هر قدمى که برمى‏دارد يک حسنه برایش نوشته ، يک گناه از او محو مى‏فرمايد ، يک درجه مرتبه‏اش را بالا مى‏برد، وقتى به زیارت رفت، حق تعالى دو فرشته را مامور او مى‏‌فرمايد که آنچه خیر از دهان او خارج مي‌شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتى برگشت با

ادامه مطلب  

تعبير خواب هاي نفرين كردن و نفت و نقاشي كردن  

تعبیر خواب های نفرین كردن و نفت و نقاشی كردنناتعبیر خواب - نفرین كردن اگر كسی ظالمي را نفرین كرد، دلیل كه بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند به بی گناهی نفرین نمود، دلیل كه به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر كند. تعبیر خواب - نفتديدن نفت به خواب، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل كه با زنی نابكار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نفت در خوا

ادامه مطلب  

تعبير خواب هاي نفرين كردن و نفت و نقاشي كردن  

تعبیر خواب های نفرین كردن و نفت و نقاشی كردنناتعبیر خواب - نفرین كردن اگر كسی ظالمي را نفرین كرد، دلیل كه بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند به بی گناهی نفرین نمود، دلیل كه به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر كند. تعبیر خواب - نفتديدن نفت به خواب، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل كه با زنی نابكار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نفت در خوا

ادامه مطلب  

ضامن آهو شدن یا ضامن آهو بودن که از القاب امام رضا (ع) ست  

 
ضامن آهو
ضامن آهو شدن یا ضامن آهو بودن که از القاب امام رضا (ع) ست چه فلسفه ای مذهبی داشته باشد و چه نداشته باشد با وجود خود دارای يک فلسفه عامٌه استمجمل قصٌه این است :امام رضا علیه السلام از صحرائی مي گذ شتند که ناگهان مشاهده کردند آهوئی دوان دوان به سوی ایشان مي آید و همين که به حضرت رسید نزد ایشان پناه گرفت . به دنبال آهو سر و کلٌه شکارچي ئی پیدا شد که قصد شکار آهو را داشت . امام (ع) که ديدند آهو به ایشان پناه برده است از شکارچي خواستند که از شک

ادامه مطلب  

پایه هشتم : سوالات درس دهم تاریخ مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا  

سوالات درس دهم تاریخ مطالعات اجتماعی پایه هشتم
از رحلت پیامبر تا قیام کربلا
1)       تاریخ رحلت پیامبر اسلام چه سالی بود؟ پ ص 55
2)       تاریخ شهارت امام حسین ؟ پ ص 55
3)       ماجرای سقیفه بنی ساعده را تعریف کنید؟ پ ص55
4)       جانشین پیامبر اسلام چه کسی شد؟ پ ص55
5)       علت سکوت حضرت علی ع در سقیفه بنی ساعده چه بود؟ پ ص55
6)       خلافت ابوبکر خلیفه اول چند سال بود؟ پ ص55
7)       جانشین ابوبکر که بود؟ پ ص55
8)       فتوحات عمر خلیفه دوم را ذکر کنید؟

ادامه مطلب  

تعبير خواب كارد به علاوه تعبير کوزه  

تعبیر خواب كارد به علاوه تعبیر کوزهکس تعبیر خواب - كاردمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی در خواب بیند كارد در دست داشت و دانست كه ملك اوست، دلیل كه او را پسری آید. اگر بیند باكارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی بود و بعضی گویند تاویلش آن كه غلام حبشی بخرد. جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند كه كارد از غلاف بكشید، دلیل كه زنش پسری آورد. اگر بیند كارد در غلاف بشكست، دلیل كه یكی از خویشان او بميرد. اگر بیند كاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.

ادامه مطلب  

روضه (میرداماد) امام رضاع  

 
خدای مهربانی هاست سلطانی که من دارم
فدای مهر بسیارش دل و جانی که من دارم
کنارش ذره نا چیز چون خورشید مي تابد
ندارد هیچ موری این سلیمانی که من دارم
نمک پرورده دریای جودش بوده ام عمری
پر است از شور احسانش نمکدانی که من دارم
نسیم رحمتش بار گناه از دوش بردارد
به اهی کاه گردد کوه عصیانی که من دارم
به لطف گندمي که داده ام دست کبوتر ها
دگر خالی نماند سفره نانی که من دارم
به وقت مرگ مي اید به بالینم یقین دارم
شروع وعده های اوست پایانی که من دارم
**********

ادامه مطلب  

سلامت آب  

رهنمود امام صادق(ع) درباره نوشیدن آب

امام علی(علیه السلام) ميفرمايد: ایستاده آب ننوشید، چرا که درد بی‌درمان آورد، مگر اینکه خدای عزوجل بهبودی بخشد! امام صادق(علیه السلام) نیز آدابی برای نوشیدن بیان و عنوان مي‌کنند هر که آن‌ها را رعایت کند خداوند او را مستحق بهشت مي‌کند.

ادامه مطلب  

متن ترانه امام رضا (ع)  

به مناسبت شهادت امام رضا (ع) متن ترانه امام رضا رو ميذارم
تو جادمو مسافرم
من یه غریبم زائرم
اگه قبولم نکنی
بگو خدا کجا برم؟
کوچيکم من آره اما
حاجت بزرگی دارم
کاشکی من پرنده بودم
ولی نه ! کوچيکه بالم
کاشکی راهم دور نبودش
اما نه نزديکه راهم
تو بزرگی کن و من رو
نذار تنها با سوالم
امام رضا امام رضا
بازم منو صدا کن
امام رضا امام رضا
حاجتمو روا کن
ماه هشتم خدا
مشهدت شهر شفا
تو پناه و ضامن
آهوی این دل ما
امام رضا امام رضا
ستاره ها دوسِت دارن
امام رضا اما

ادامه مطلب  

پیاده روی اربعین  

 
ثواب پیاده‌‌رفتن به زیارت سیدالشهدا(ع) به روایت امام صادق(ع)
امام  صادق(ع) درباره ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده ميفرمايد: کسى که  با پای پیاده به زیارت امام حسین(ع) برود، خداوند به هر قدمى که برمى‏دارد  يک حسنه برایش نوشته ، يک گناه از او محو مى‏فرمايد ، يک درجه مرتبه‏اش را  بالا مى‏برد، وقتى به زیارت رفت، حق تعالى دو فرشته را مامور او مى‏‌فرمايد  که آنچه خیر از دهان او خارج مي‌شود را نوشته و آنچه شر و بد است را  ننویسند و وقتى ب

ادامه مطلب  

ثواب پیاده‌‌رفتن به زیارت سیدالشهدا علیه السلام به روایت امام صادق علیه السلام  

امام صادق علیه السلام  درباره ثواب زیارت امام حسین علیه السلام  با پای پیاده ميفرمايد: کسى که با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام برود، خداوند به هر قدمى که برمى‏دارد يک حسنه برایش نوشته ، يک گناه از او محو مى‏فرمايد ، يک درجه مرتبه‏اش را بالا مى‏برد، وقتى به زیارت رفت، حق تعالى دو فرشته را مامور او مى‏‌فرمايد که آنچه خیر از دهان او خارج مي‌شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتى برگشت با او وداع کرده و به وى مى‏‌گویند

ادامه مطلب  

معرفي كتاب صلح امام حسن(ع)  

صُلحُ الحَسَن(علیه‌السلام) کتابی درباره صلح امام حسن(ع)، اثر شیخ راضی آل یاسین پژوهشگر و عالمي دینی شیعی است. این کتاب از معدود آثار تحلیلی و تفصیلی است که درباره زندگانی امام حسن مجتبی(ع)، موقعیت سیاسی او و شرایط صلح امام با معاویه سخن گفته است. این اثر توسط آیت الله سیدعلی خامنه ای به فارسی برگردانده شده است.

ادامه مطلب  

سخن امام صادق(ع) درباره زیارتی که رزق را زیاد می‌کند  

امام صادق علیه السلام ر مورد زیارت مزار امام حسین علیه السلام فرمودند: هر که او را زیارت کند، خداوند نیازهایش را برآورد و آنچه از امور دنیا که برایش اهميت داشته را کفایت فرمايد و همچنین زیارت امام حسین(ع) رزق بنده را زیاد مي‌کند، و آن چه برای زیارت هزینه کند، برمي‌گردد.
 
متن حدیث: 
 
عنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع‏لیه السلام فی زیارة قبر الحسین: مَن زارَهُ کانَ اللّهُ لَهُ مِن وَراءِ حَوائِجِهِ، وکَفى ما أهَمَّهُ مِن أمرِ دُنیاهُ، وإنَّهُ یَج

ادامه مطلب  

 

حضرت امام خمينی (ره) ميفرمايد:
غضب یك حركت و حالت نفسانی است كه به واسطۀ آن جوشش و غلیان در خون قلب، برای انتقام حادث مي شود. بنابراین وقتی این حركت سخت شود، آتش غضب را فروزان كرده و شریان ‌ها و دماغ از یك دود تاریك مضطربی پُر مي گردد كه به واسطۀ آن عقل منحرف شده و از ادراك و رویّه باز خواهد ماند.
(امام خمينی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 238)

ادامه مطلب  

سيره فردي و مديريتي حضرت امام خميني (ره):  

  در دنیای كنونی مرام و روش امام اميد و الگویی برای همه آزادی خواهان و فرهیختگان جهان شده است ، در قرن بیستم كه بشریت از روشهای استعماری بلوك غرب و شرق خسته شده بود و فقر معنویت او را به پوچی كشیده بود، مرام و ایده حضرت امام چون نوری در تاریكی درخشید و دلهای خسته و مشتاق را تسخیر كرد.امام خمينی (ره)كه با قیام الهی خود در عصر غربت انسانیت و ظلمت جهل و كفر ، بتها را شكست و دريچه های نور – حكمت و اميد را روی انسانهای دردمند و منتظر گشود ، در زمره بزر

ادامه مطلب  

ثواب پیاده‌‌رفتن به زیارت سیدالشهدا(ع)  

ثواب پیاده‌‌رفتن به زیارت سیدالشهدا(ع) به روایت امام صادق(ع)
 
 
 
امام صادق(ع) درباره ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده ميفرمايد: کسى که با پای پیاده به زیارت امام حسین(ع) برود، خداوند به هر قدمى که برميدارد يک حسنه برایش نوشته، يک گناه از او محو ميفرمايد ، يک درجه مرتبه ‏اش را بالا مي‏برد، وقتى به زیارت رفت، حق تعالى دو فرشته را مامور او مى‏‌فرمايد که آنچه خیر از دهان او خارج مي‌شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتى برگشت با

ادامه مطلب  

عوامل خشونت:  

عوامل خشونت از دريچه‏ هاى گوناگونى به بحث و بررسى گذاشته شده است. برخى با نگاه روان شناختى این پدیده را مورد كنكاش قرار مى‏دهند. شمارى دیگر از جهت اجتماعى به بحث درباره عوامل خشونت مى‏پردازند وجرم شناسان نیز از دريچه دانش خویش به عوامل خشونت مى‏نگرند.دريچه دیگرى كه مي‏تواند راهگشاى پژوهشگر باشد، دريچه وحى است. با یارى گرفتن از آیات وحى و نظرداشت موارد خشونت خانوادگى مي‏توان عواملى را به عنوان عوامل خشونت خانوادگى معرفى كرد.برخى از عوا

ادامه مطلب  

حضرت امام خمینی (ره) درباره خشم می‌فرماید:  

غضب یك حركت و حالت نفسانی است كه به واسطۀ آن جوشش و غلیان در خون قلب، برای انتقام حادث مي شود. بنابراین وقتی این حركت سخت شود، آتش غضب را فروزان كرده و شریان ‌ها و دماغ از یك دود تاریك مضطربی پُر مي گردد كه به واسطۀ آن عقل منحرف شده و از ادراك و رویّه باز خواهد ماند. (امام خمينی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص

ادامه مطلب  

موانع فشار وعذاب قبر  

آنچه مي‌تواند از فشار و یا عذاب قبر جلوگیری کند اموری است که در روایات ذکر شده است که عبارتند از:1ـ اعمال صالح:امام صادق (ع) ميفرمايد: چون مومن وارد قبرش شود نماز در جانب راست و زکاه در طرف چپ او قرار مي‌گیرد و نيکی بر او سایه مي‌افکند و صبر در گوشه‌ای قرار گیرد هنگامي که دو فرشته برای پرستش بر او داخل شوند صبر به نماز و زکاه و نيکی گوید: مواظب صاحب خود باشید و اگر شما عاجز از مواظبت او هستید من از او مواظبت کنم.(73)2ـ اتمام رکوع: امام باقر (ع) کسی

ادامه مطلب  

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا  

سلام
انشایی که سید مهدی درباره ی امام رضا(ع) نوشته خواندنی است:
چند سالی بود که مادرم مریض بود و مدتها زیر نظر پزشک بود وخوب نمي شد تا این که پدرم مجبور شد مقداری پول قرض بگیرد و مادرم را به مشهد ببرد دکتر مشهد تشخیص داده بود که باید عمل شود سرانجام يک روز این عمل جراحی انجام گرفت و ما بچه ها مجبور شدیم که برای يک بار هم که شده به زیارت امام هشتم برویم و در آن جا از امام رضا(ع) شفای مادرم را بخواهیم و همين طور هم شد يک روز عمویم دنبال ما آمد و ما را

ادامه مطلب  

 

بابا رو بردم دکتر.من و بابا.سميه بود یه جلسه ای تو.....و سما رو باید مامان نگه ميداشت.زهرا هم عصد باید جای همکارش ميموند داروخونه.رسما تنها گزینه من بودم.رفتیم.شلوغ بود اما مهربونی منشی از همون پای تلفن مشخص بود و اونجا رفتیم مارو یه جوری ميون بیمارهایی که از قبل نوبت داشتن فرستاد.باز نوار قلب و معاینه و دوباره واسه فردا نوبت اکو و تست ورزش داده..ميگه نوارش چیز خاصی نشون نميده.بازم توکل به خدا......
****ممنونم از همه ی دوستای عزیزم که همرام بودن و دع

ادامه مطلب  

امام رضا  

امام رضا در ایران به شهادت رسید یعنی در خراسان رضوی امروزی  و خواهر بزرگوار ایشان یعنی حضرت معصومه در راه برای ديدن امام رضا بیمار شدند و در قم امروزی به خاک سپرده شد

ادامه مطلب  

احادیث پیامبران درباره هدیه دادن و هدیه گرفتن  

در اینجا برای اینکه شما بدانید هدیه دادن در دین اسلام بسیار سفارش شده است چند حدیث از پیامبران در مورد هدیه مي گوییم :
- هدیه دادن و گرفتن آن از دیگران از سیره های عملی پیامبر بوده است.- پیامبر مي فرمايد: هدف از هدیه دان الفت و انس است و نباید با شفقت و زحمت برای خود و دیگران همراه باشد.- رسول اکرم(ص) مي فرمايد : از بزرگواری مرد این است که هدیه های برادر مسلمانش را قبول کند و از آنچه دارد به او هدیه دهد و مي فرمايد من کسانی که برای خرید هدیه خود را به

ادامه مطلب  

تلنگر  

استاد عبادی
 
��غریبی امام زمان(عج)
 
مي خوای برات از غربت امام زمان بگم ؟؟ بگم چقدر غریبه!!!؟؟؟؟
 
⁉️ من کیم ؟من چرا بگم ؟مولا اميرالمومنین درغربت امام زمان مي فرمايد : و صَاحِبُ‏ هَذَا الْأَمْر ِهو الشَّرِیدُ الطَّرِیدُ الْفَرِیدُ الْوَحِیدُ .
 
وحید یعنی چه ؟؟ تنها !!��فرید یعنی چه ؟ از فرد مياد. ��طرید یعنی چه ؟؟ از طرد مياد یعنی طرد شده است !!

ادامه مطلب  

ولادت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) و روز دختر مبارک باد  

مقام علمي حضرت معصومه (س)حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشیع است و مقام علمي بلندی دارد. نقل شده که روزی جمعی از شیعیان، به قصد دیدار حضرت موسی بن جعفر (ع) و پرسیدن پرسش هایی از ایشان، به مدینه منوره مشرف شدند. چون امام کاظم (ع) در مسافرت بود، پرسش های خود را به حضرت معصومه (س) که در آن هنگام کودکی خردسال بیش نبود، تحویل دادند. فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام رفتند، ولی هنوز ایشان از سفر برنگشته بود. پس به ناچار، پرس

ادامه مطلب  

30 ام صفر سالروز شهادت امام رئوف و مهربانی حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد  

30 ام صفر سالروز شهادت امام رئوف و مهربانی حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد
در روایتی از اباصلت آمده است: «مأمون، امام رضا (ع) را فراخواند و آن حضرت را مجبور كرد از انگور بخورد. آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.»
درباره نحوه شهادت امام رضا (ع)، بیشتر عالمان شیعه و همچنین تعداد زیادی از علمای اهل سنت، قائل هستند كه آن حضرت مسموم و شهید شده است. البته درباره عامل شهادت امام هشتم، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ اما قول مشهور این است كه آن حضرت، توسط «مأمون»

ادامه مطلب  

سخن امام خمینی درباره کنترل خشم  

حضرت امام خمينی (ره) ميفرمايد:
غضب یك حركت و حالت نفسانی است كه به واسطۀ آن جوشش و غلیان در خون قلب، برای انتقام حادث مي شود. بنابراین وقتی این حركت سخت شود، آتش غضب را فروزان كرده و شریان ‌ها و دماغ از یك دود تاریك مضطربی پُر مي گردد كه به واسطۀ آن عقل منحرف شده و از ادراك و رویّه باز خواهد ماند.(امام خمينی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۲۳۸)
 

ادامه مطلب  

تعبير خواب مبتلا شدن به علاوه خواب مناره  

تعبیر خواب مبتلا شدن به علاوه خواب منارهمهراوه شریفی نیا تعبیر خواب - مبتلا شدناگر دید مبتلا شده بود. دلیل كه در كارها فرو ماند. اگر مبتلائی درخواب بیند درست شده بود، دلیل گشایش بود. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل كه از معصیت توبه كند. اگر دید مبتلائی به زانو مي رفت، دلیل كه تنگ روزی شود. اگر دید كسی را مبتلا كرده، دلیل است كه مضرت به كسی رساند.تعبیر خواب - منارهديدن مناره در خواب، دلیل بر مردی بود كه مردم را به راه راست خواند. اگر دید منار

ادامه مطلب  

تعبير خواب كاغذ + تعبیر خواب كوه  

تعبیر خواب كاغذ + تعبیر خواب كوهکستعبیر خواب - كاغذمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن.تعبیر خواب - كوهحضرت دانیال گوید: اگر كسی درخواب خود را بر سر كوهی بیند

ادامه مطلب  

آفت های خرد و خردورزی  

در مجموعه آیات و روایات، از اموری چند به عنوان آفت های خرد یاد شده است که بعضی از آن ها بدین شرح اند:
1. هوای نفس: امام علی علیه السلام فرمود: «آفتِ خرد، هوای نفس است و پیروی از هوای نفس خرد را تباه مي کند».
2. گناه: رسول اکرم صلی الله علیه و آله مي فرمايد: «آن کس که مرتکب گناه شود، عقل از او دوری گزیند».
3. آرزوها: امام علی علیه السلام مي فرمايد: «بدانید که آرزو، خرد را دچار غفلت کند... آن که آرزویش دراز است، خردمند نیست».
4. خشم و غضب: امام علی علیه السل

ادامه مطلب  

رحلت جانگداز خاتم پیامبران و شهادت امام حسن(ع) تسلیت باد نویسنده:فاطمه احمدی  

 
سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى جهل بشر را به جاده هاى راستى کشاند!رحلت جانکاه پیامبر مهربانی و رحمت تسلیت باددلم به یاد تو امشب لبالب از شور استتو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟رحلت پیامبر اکرم (ص) بر تمام مسلمين جهان تسلیت بادرحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) تسلیت بادمدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشبفضاى عالم هستى بود غرق محن امشبمکن اى آسمان روشن چر

ادامه مطلب  

تعبير خواب كاغذ + تعبیر خواب كوه  

تعبیر خواب كاغذ + تعبیر خواب كوهکستعبیر خواب - كاغذمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن.تعبیر خواب - كوهحضرت دانیال گوید: اگر كسی درخواب خود را بر سر كوهی بیند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1